SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 82/2015 Sb.)
 • Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění 107/2008 Sb.)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ( ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb.)
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ( ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.)
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Školní výdejna je součástí MŠ. Ve školní výdejně se připravují dvě jídla doplňková (přesnídávka, svačina) a vydává jedno jídlo hlavní, které je dováženo ze školní jídelny MŠ Zliv.

Běžný provoz výdejny se řídí organizačním  řádem ŠV.

Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005   Sb. ve znění 107/2008 Sb. ( příloha č. 1), dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí kuchyně MŠ Zliv po dobu jednoho kalendářního roku.

V naší škole jsou uplatňovány s platností od 1.9.2021 v rámci rozpětí finančních limitů tyto finanční normativy:

KATEGORIE 3 – 6 LET

přesnídávka 9,00 Kč limity:  8,00  – 11,00  Kč
oběd 20,00 Kč limity: 17,00 – 30,00  Kč
svačina 9,00 Kč limity: 8,00  –  11,00  Kč

KATEGORIE 7 – 10 LET

přesnídávka 10,00 Kč limity:  9,00  – 15,00  Kč
oběd 21,00 Kč limity: 20,00 – 39,00 Kč
svačina 9,00 Kč limity:  8,00  – 12,00 Kč

Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

Úhrada za školní stravování dětí je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou skupinu  strávníků. Školní stravování se  uskutečňuje pouze v době pobytu dětí v MŠ.

Z hygienických důvodů se nepřipouští individuální donášení stravy z domova do MŠ. Je-li dítě v MŠ přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. Jídlo se z MŠ nevynáší v náhradních nádobách, vyjma prvního dne nečekané absence dítěte.

Výdej do náhradních nádob je denně v době od  12,00  do  12,15 hod.

Obědy se odhlašují a přihlašují vždy do 10,30 hod. předchozího dne.

Jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží na dohodě MŠ a ŠJ s rodiči dítěte.

Stravování dětí ve vlastním zařízení je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně.

Příspěvek za školní stravování, který zákonný zástupce hradí, se rovná ceně potravin.

Po ukončení docházky dítěte do MŠ (nástup do ZŠ), provede vedoucí ŠJ vyúčtování případných přeplatků a nedoplatků do 15. září následujícího školního roku.

ÚHRADA STRAVNÉHO

V naší MŠ se provádí 2 možné způsoby platby obědů a 1 způsob platby svačin:

OBĚDY

 1. inkasem z bankovního účtu:
  (Je třeba dát povolení k inkasu z účtu)
  Číslo účtu: 86-8635670207 / 0100
  variabilní symbol:  325 

  •  Limit platby: minimálně 1500,- Kč na jedno dítě
  • zřízení a zrušení je zákonný zástupce povinen včas oznámit vedoucí ŠJ
  • vyplněnou a potvrzenou přihlášku (odhlášku) odevzdá zákonný zástupce vedoucí ŠJ
  • pohyblivé předplatné: sazba x počet pracovních dní v měsíci
  • předplatné na sporožiru je pohyblivé podle počtu pracovních dní v předpláceném měsíci a závislé na počtu odhlášených obědů (přesnídávek, svačin) v jednotlivých měsících
  • neodebraná strava se vrací formou odečtů v předplatném na následující měsíc (př. leden v předplatném na únor)

SVAČINY

  • v hotovosti

Vždy do 10. dne v příslušném měsíci u ředitelky MŠ.

zákonný zástupce hradí vždy předplatné na daný měsíc, následující měsíc je neodebrané stravné z minulého měsíce odečteno ze základní sazby.

Platnost směrnice od 28.11.2016