ZÁPIS DO MŠ

Místo a termín konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pištín na následující školní rok stanovuje ředitelka školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií – podmínkou pro přijetí je potvrzení o pravidelném očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci písemné rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě dle správního řádu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pištín

  1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. v průběhu školního roku dovrší 5 let a více) a dítě s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v obci nebo v části obce místně příslušné (tj. Pištín, Češnovice, Pašice, Zálužice)
  2. dítě s trvalým bydlištěm v obci nebo v části obce místně příslušné (tj. Pištín, Češnovice, Pašice, Zálužice)
  3. sourozenec již zapsaný v MŠ Pištín
  4. dítě s trvalým bydlištěm mimo obec, s celodenní docházkou dle data narození dítěte v časové posloupnosti (předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, zákon č. 561/2004 Sb., § 34)