Vnitřní řád školní výdejny

1. Úvodní ustanovení

a) Vnitřní řád výdejny (dále jen ŠV) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
b) Provoz školní výdejny se řídí:
 Vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)
 Vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích)
 Vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby)
c) Ve školní jídelně mají právo se stravovat děti v souladu s vnitřními předpisy. 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

2.1 Práva a povinnosti dětí

a) Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim.
b) Každé dítě má právo bezpečné prostředí při stravování.
c) Každé dítě má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo
psychickým násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy.
d) Každé dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo
na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na
soukromí).
e) Každé dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a
vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku).

f) Každé dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život
(právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít vlastním
způsobem).
g) Dítě má povinnost dodržovat smluvená pravidla při stravování v MŠ a dodržovat pokyny
k zajištění bezpečnosti při stravování.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

a) Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování.
b) Mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonošů.
c) Zákonní zástupci mají povinnost odhlašovat stravu den předem maximálně do 12:00 hodin.
d) Mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
e) Mají povinnost uhradit odebranou stravu.

3. Provoz a vnitřní režim školského zařízení

3.1 Účastníci stravování

Děti v době jejich pobytu v mateřské škole

3.2 Provoz ŠV

a) Doby výdeje:
přesnídávka 8:30 - 8:45
oběd 11:30 - 12:00
svačina 14:00 - 14:15
b) Je-li dítě v MŠ přítomno, stravuje se vždy. První den neplánované nepřítomnosti dítěte
v MŠ si zákonný zástupce může vyzvednout oběd do jídlonoše v době od 11:30 do 12.00 hod.
Další dny musí stravu odhlásit. Neodhlášená strava je strávníkovi naúčtována.

c) Jídelníček je týdenní s uvedenými alergeny. Je sestavován dle zásad zdravé výživy. Změna
jídelníčku je vyhrazena. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně.
d) Děti mají možnost si přidat. Nikoho do jídla nenutíme, ale trváme na tom, aby dítě alespoň
ochutnalo, pokud jídlo nezná. Děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a
vraceny k dojídání, samy si určují množství stravy, kterou bez problému snědí.
d) Hlavní jídlo (polévka a oběd) vaří školní jídelna při MŠ Zliv a je přepravován
v termosech.. Ve školní výdejně se připravují dvě doplňková jídla denně (přesnídávka a
svačina).

3.3 Cena stravného a platba

a) Stravné  za obědy se platí měsíčně ve stávající měsíc inkasem z účtu strávníků. Strávníci musí doložit „svolení k inkasu“ pro účet MŠ ZLIV 86-8635670207/0100. Předplatné na další měsíc je sníženo o přeplatek z měsíce předešlého. Inkaso se provádí k 10. dni v měsíci. Stravné za svačiny se platí v hotovosti v MŠ Pištín k 15. dni daného měsíce.
b) Kategorie a finanční limity:
Strávníci jsou zařazeni do příslušných věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v
daném školním roce.

kategorie 3 – 6 let:

přesnídávka  10,00 Kč limity:  8,00  -  11,00  Kč
oběd 22,00 Kč limity: 17,00  -  30,00  Kč
svačina 10,00 Kč limity:  8,00  -  11,00  Kč
 

kategorie 7 – 10 let:
přesnídávka  11,00 Kč limity:  9,00  -  15,00  Kč
oběd 23,00 Kč limity: 20,00  -  39,00  Kč
svačina 10,00 Kč limity:  8,00  -  12,00  Kč
 
Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
 c) ŠV nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží
na dohodě MŠ a ŠV se zákonnými zástupci dítěte. Dohoda se týká dodávání dietního pokrmu
zákonnými zástupci. Řídíme se dle HACCP.
d) V ostatních případech se z hygienických důvodů nepřipouští individuální donášení stravy
do MŠ. 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Za bezpečnost dětí v MŠ při stravování dětí v plné míře odpovídají pedagogičtí
zaměstnanci. Děti jsou povinny řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického
dohledu.
b) V rámci bezpečnosti se děti chovají dle pravidel BOZ v souladu s hygienickými předpisy,
dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování (nehoupou se na židličkách,
nešermují příbory).
c) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je směrovat děti na zdravý
způsob života, nenásilnou formou přiměřenou věku a chápání, seznamovat děti s nebezpečím
drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality.
Preventivně se zaměřit na projevy diskriminace, nepřátelství a násilí (rasismus, šikana).

5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí

a) Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely
šetrně s nádobím a nepoškozovaly jej.
b) Škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte
uhradit nebo zajistit opravu.
c) Cizím osobám je vstup do ŠV zakázán. Ze školní výdejny je zakázáno vynášet nádobí a
jiné předměty. Strávníci jsou povinni chránit a šetřit majetek školní jídelny. Závady na
majetku jsou všichni zaměstnanci ŠV povinni ohlásit vedoucí školní výdejny. 
5. Závěrečná ustanovení
Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat u ředitelky MŠ.